روزنامه سراسری مهد تمدن چاپ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
روزنامه سراسری سرخاب چاپ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
روزنامه سراسری صدای ملت چاپ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
روزنامه سراسری بشارت نو چاپ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
روزنامه سراسری عصر ایرانیان چاپ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
روزنامه سراسری نقش چاپ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
روزنامه سراسری دنیای جوانان چاپ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
روزنامه سراسری آفتاب اقتصادی چاپ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸

روزنامه سراسری رویش ملت چاپ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
روزنامه سراسری ایمان چاپ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸

روزنامه سراسری اسکناس چاپ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
روزنامه سراسری کلید چاپ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
روزنامه سراسری صدای اصلاحات چاپ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸

صفحه اول روزنامه های سراسری بشارت نو، عصر ایرانیان، مهد تمدن، دنیای جوانان، نقش، رویش ملت، آفتاب اقتصادی، صدای اصلاحات، اسکناس، کلید، ایمان، صدای ملت، سرخاب
چاپ چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸