نیمه اول با تمام حواشی به پایان می رسد و سرمربی شهرداری ماهشهر قبل از بازیکنان راهی رختکن می شود تا در بین دو نیمه، نکات فنی را به بازیکنانش گوشزد کند اما زمانی که قصد ورود به رختکن را داشت با درهای باز رختکن روبرو می شود و در ادامه با ورود به رختکن، چند نفر از هواداران سردار بوکان به همراه لیدر منتسب به این تیم، صورت و گیجگاه مهدی پاشازاده را تا سر حد بیهوشی هدف مشت های خود قرار می دهند.

خبر کامل مربوط به این درگیری در پست صورت مهدی پاشازاده زیر مشت لیدر و هواداران سردار بوکان خونی شد موجود است.