https://adlinnews.ir

آدلین نیوز امام خامنه ای

مشارکت سپاه و شهرداری ارومیه در قالب قرارگاه امام خامنه ای

شهردار ارومیه

شهردار ارومیه گفت: قرارگاه امام خامنه ای با مشارکت سپاه و شهرداری ارومیه در ساخت سالن های ورزشی، درمانگاه، آسفالت و زیرسازی مناطق خارج از محدوده و حاشیه شهر اقدامات خوبی انجام داده است.

جمعه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۸