https://adlinnews.ir

آدلین نیوز چاپ آگهی

چاپ آگهی در روزنامه های سراسری

چاپ آگهی در روزنامه سراسری

حتماً برای شما نیز پیش آمده که پس از مراجعه به ادارات دادگستری و ثبت و شورای حل اختلاف و …، کاغذ آگهی را به شما داده و از شما بخواهند آگهی مد نظر را در روزنامه ای چاپ نموده و نسخه چاپی را تحویل آنها دهید.

یکشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۸