https://adlinnews.ir

آدلین نیوز کمک مومنانه

بیش از ۱۱ هزار روستا و شهر در اولویت پروژه های محرومیت زدایی بسیج سازندگی قرار دارند

رئیس سازمان بسیج سازندگی

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: ۱۰ هزار و ۲۸ روستا و یک هزار و ۱۰۰ شهر دارای مناطقه حاشیه ای کشور در اولویت اجرای پروژه های محرومیت زدایی هستند.

دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰