در هشتاد و هفتمین شماره هفته نامه شیدا می خوانید:

این گزارش حاکی است، شماره ۸۷ هفته نامه شیدا روز چهارشنبه ۱۲ آبان با رویکرد «قرآنی ، دینی ، فرهنگ ایثار ، شهادت و دفاع مقدس» منتشر شد.

این شماره از نشریه ارزشی شیدا در ۱۶ صفحه چاپ شده است که صفحات آغازین و پایانی آن بصورت رنگی است و بهای این شماره از نشریه ۳ هزار تومان درج شده است.

«شیدا» یکی از نشریات پرمخاطب آذربایجان غربی است.