روزنامه بشارت نو چاپ سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸

روزنامه عصر ایرانیان چاپ سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
روزنامه مهد تمدن چاپ سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
روزنامه ایمان چاپ سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
روزنامه صدای ملت چاپ سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸

روزنامه نقش چاپ سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
روزنامه رویش ملت چاپ سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
روزنامه آفتاب اقتصادی چاپ سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸

روزنامه سرخاب چاپ سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
روزنامه دنیای جوانان چاپ سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
روزنامه صدای اصلاحات چاپ سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸

روزنامه اسکناس چاپ سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸

روزنامه کلید چاپ سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸

صفحه اول روزنامه های سراسری بشارت نو، عصر ایرانیان، مهد تمدن، دنیای جوانان، نقش، رویش ملت، آفتاب اقتصادی، صدای اصلاحات، اسکناس، کلید، ایمان، صدای ملت، سرخاب
چاپ سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸