شماره ۲۴۷ دو هفته نامه سراسری آوای استقلال

این نشریه هواداری ورزشی، با انتشار رقم قرارداد بازیکنان پرسپولیس و اشاره به حمایت جدی و بی چون و چرای دولت و شخص وزیر ورزش و جوانان از باشگاه پرسپولیس و قراردادهای نجومی بازیکنان این تیم، از حال و روز بد باشگاه استقلال، کم توجهی و تبعیض نسبت به این تیم و بدهی های بی سابقه اش انتقاد کرده است.

استقلال، پرسپولیس، دولت، وزیر ورزش، قرارداد، آوای استقلال