https://adlinnews.ir

آدلین نیوز روز پرستار

ساخت مراکز درمانی بر اساس نیاز مردم بوده و ارتباطی به دریافتی پرسنل ندارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: ساخت مراکز درمانی ارتباطی با دریافتی پرسنل ندارد و کسانی که با این حرف و حدیث ها، مانع از توسعه استان می شوند راه بیهوده ای را در پیش گرفته اند.

پنجشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۸