https://adlinnews.ir

آدلین نیوز وظیفه رسانه

رسانه ها و وظیفه ای به نام جهاد تبیین

جهاد تبیین

در جهان کنونی که فرهنگ ها، تمدن ها، ادیان و تمام ارکان هویت ساز ملت‌ها هدف آماج جهانی شدن قرار گرفته، برای حفظ هویت ملی و فرهنگ بومی چاره ای جز دفاع همه جانبه از داشته های ملی و مذهبی خود نداریم.

چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱